Chuỗi tràng hạt của Thủ tướng và nguyên lý nhà nước thế tục

Hai nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa thế tục là phân tách nhà nước khỏi các tổ chức tôn giáo; và tất cả người dân với bất kể tôn giáo nào (kể cả không tôn giáo) đều bình đẳng trước pháp luật. Thế tục bị lãng quên Ngày 28 tháng 10 năm 2014, trong … Continue reading Chuỗi tràng hạt của Thủ tướng và nguyên lý nhà nước thế tục