Trump, Trung, và Chúng ta

Donald Trump, bi kịch song trùng của người Việt và lựa chọn nào cho tương lai.