Connect with us

Chính trị

Trốn thuế – công cụ đàn áp thế hệ mới?

Ai cũng tham nhũng, trốn thuế như nhau. Nhưng nếu bạn chống lại Putin, thì bạn rồi đời.  Đó là...

More Posts

Chung tay với Luật Khoa

Ủng hộ Luật Khoa tiếp tục sứ mệnh truyền bá kiến thức pháp luật, nhân quyền.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.