Connect with us

Chính trị

Áp đặt “tinh hoa” của đảng hay bầu đại diện của dân?

Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng Quy định 214, đang nói với dân chúng rằng dân chúng không đủ “sáng...

More Posts