Connect with us

Chuyên đề

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 4: Tầng ozone thủng, phát hiện chấn động về CFC và những bàn tay che mắt vá trời

Cuộc chiến xoay quanh lỗ thủng tầng ozone, giữa sự thật và những người "sợ thật".