Connect with us

Triết học

Karl Marx sẽ nói gì về các vấn đề môi trường của thế kỷ 21

Marx tin rằng sự bóc lột người lao động và bóc lột tự nhiên song hành với nhau.

More Posts