Connect with us
y tế, bệnh nhân y tế, bệnh nhân

Triết học

Kiểm soát xã hội bằng quyền lực y tế: Một ý tưởng không thể xem thường

Khi sức khỏe của người dân là diễn ngôn chính trị.

More Posts