Connect with us

Quan điểm

Đấu tranh dân chủ tại Việt Nam: Không phải anh hùng, cũng không phải việc của anh hùng

Vừa nguy hiểm, lại vừa chẳng có chút ý nghĩa thực tế nào, sao vẫn có nhiều người làm thế?