Connect with us

Quan điểm

Lên án thiền sư Thích Nhất Hạnh: Sân si hay chính đáng?

Những chỉ trích về Thích Nhất Hạnh phản ánh mâu thuẫn dân tộc chưa bao giờ được hóa giải.

>