Connect with us

Quan điểm

Nguyên tắc chống dịch tốt nhất: Dân chịu gì, quan phải chịu nấy

Để các quan không còn xem dân là chuột bạch cho những chính sách thất bại.

>