Connect with us

Quan điểm

Câu hỏi lớn hơn đằng sau chuyện quan chức chơi golf mùa dịch

Sân golf, tuy lồ lộ, cũng chỉ là mớ bong bóng nổi của một tảng băng chìm khổng lồ.

>
Exit mobile version