Connect with us

Quyền con người

Cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc: Có phải là đồ bỏ?

Ngày Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2018, Đại sứ lúc bấy giờ là...