Connect with us

Quyền con người

Sở hữu dữ liệu cá nhân và kiếm tiền từ nó. Tại sao không?

Đã đến lúc đòi lại công bằng?