Connect with us

Sách

Xử lý khủng hoảng chính trị: Làm ngơ làm tịt hay đường hoàng đối diện?

Cách xử lý khủng hoảng khắc họa rõ nét chân dung của mỗi cá nhân và những nhóm nắm quyền.

>