Connect with us

Tôn giáo

Tôn giáo tháng 4/2022: Giáo hội Phật giáo Việt Nam không muốn minh bạch tiền công đức

Xung đột quyền lợi giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước.

>