Connect with us

Tôn giáo

Người Thượng đã theo đạo Chúa như thế nào?

Mùa mưa năm 2016, một người dân tộc Jrai tên Nay Them đi nước ngoài lần đầu tiên trong đời,...

More Posts