Connect with us

Tôn giáo

Sau 5 thập niên cấm cản, cánh cửa để tôn giáo làm từ thiện chuyên nghiệp có thể được mở ra?

Cần tạo điều kiện thay vì kìm hãm tổ chức tôn giáo trong hoạt động nhân đạo.

More Posts
>
Exit mobile version