Connect with us

Vấn đề Pháp lý

“Không ai bỏ ra 1 tỷ để người ta buôn mình cả”: Không sai, nhưng cũng chưa đúng

Câu nói ‘Không ai bỏ ra 1 tỷ để người ta buôn mình cả’ của tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám...

Chung tay với Luật Khoa

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.