Connect with us

Vấn đề Pháp lý

Làm sao để quy trách nhiệm cho các doanh nghiệp vi phạm luật quốc tế?

Luật quốc tế quy định nhiều, nhưng yếu. Có cách khác để "đánh vào túi tiền" doanh nghiệp vi phạm.