Connect with us

Xã hội

4 vấn đề cho thấy chính quyền đang tùy tiện với dữ liệu khai báo y tế của bạn

Đặt nặng việc khai báo, nhưng lại xem nhẹ việc bảo vệ dữ liệu của người dân.

More Posts
>